Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους & Δίκη.Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους & Δίκη.
Ἔκδοση 2022

Ἡ Ἀπολογία τοῦ Σωκράτη στὴ σημαντικώτερη πνευματικὴ Δίκη τῶν αἰώνων, ἀπ’ τὴν πέννα τοῦ κορυφαίου μαθητῆ του, τοῦ Πλάτωνα.
Ἡ ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ὴ δικαίωση τοῦ φιλοσόφου ποὺ ὥρισε τὴν πορεία τῆς Σκέψης ἐσαεί, καὶ τὸ ἀνέκκλητο γεγονὸς τῆς θανατικῆς του καταδίκης: Τραγικὲς ἀντινομίες ποὺ βασανίζουν κ’ ὕστερα ἀπὸ δυόμιση χιλιετίες τὶς συνειδήσεις...
Μπρὸς στὸ κριτήριο, ὁ Σωκράτης ὑπερασπίστηκε ἀνυποχώρητος τὶς Ἀλήθειες του, ἐπιμένοντας ὅτι «τὴν ὥρα τῆς πράξης ἕνα μόνο νὰ κοιτάῃ κανείς, ἂν δίκαια ἢ ἄδικα ἐνεργῇ κι ὄχι νὰ λογαριάζῃ τὰ ρίσκα τῆς ζωῆς ἢ τὸ θάνατο», μὲ μόνο ὁδηγὸ τὸν Ὀρθὸ Λόγο!

Μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία προσέγγισης τῆς ἀρχαίας πηγῆς, μέσω μιᾶς σημαντικῆς ἔκδοσης, μὲ παράλληλη νεοελληνικὴ ἀπόδοση σὲ ρέουσα ζωντανὴ γλῶσσα, ἀναλυτικὰ σχόλια γιὰ τὴν κατανόηση τῶν ὕψιστων φιλοσοφικῶν νοημάτων ποὺ ἀποκαλύπτονται, κ’ ἐμπεριστατωμένη Εἰσαγωγὴ γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ Σωκράτη, τὶς ἰδέες του, καθὼς καὶ τὰ νομικά, δικονομικὰ καὶ φιλολογικὰ ζητήματα ποὺ θέτει ἡ Ἀπολογία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ
ΤΟ «ΣΩΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΝΙΓΜΑ»
Ι. ΔΙΚΗ
Α. Δίκη/Ἀγὼν
• Διάκριση ἰδίων καὶ δημοσίων ἀγώνων.
• Διάκριση Δίκης καὶ Γραφῆς.
• Τιμητοὶ καὶ ἀτίμητοι ἀγῶνες.
• Προβλεπόμενη διαδικασία γιὰ τὴ δίκη τοῦ Σωκράτη.
• Δυνατότητες ἀναίρεσης - ἀμνήστευση.
Β. Προδικασία καὶ Διεξαγωγὴ
• Πρόσκληση.
• Ἀνάκριση: Παρουσίαση πειστηρίων, σύσταση «δικογραφίας», ὁρισμὸς δικασίμου.
• Διεξαγωγὴ τῆς δίκης: Συνήγοροι καὶ Λογογράφοι Ἐπάλληλες ψηφοφορίες γιὰ κήρυξη ἐνοχῆς καὶ προσδιορισμὸ τῆς ποινῆς (τίμηση). Ἁρμοδιότητες τῶν ἕνδεκα.
Γ. Συγκρότηση τῆς Ἡλιαίας καὶ ἦθος τῶν δικαστῶν
• Ἀριθμὸς μελῶν ἀνὰ ὑπόθεση - ἰσομερὴς συμμετοχὴ τῶν ἀθηναϊκῶν φυλῶν.
• Ἡλιαστικὸς ὅρκος.
• Χωροθέτηση τῆς Ἡλιαίας.
• Ἡλιαστικὸς μισθὸς καὶ τὸ ποιὸν τῶν δικαστῶν.
ΙΙ. ΓΡΑΦΗ ΑΣΕΒΕΙΑΣ
• Τὸ ἀδίκημα τῆς ἀσεβείας - Ἀοριστία τοῦ νόμου.
• Ψήφισμα Διοπείθους - Κατευθυνόμενες πολιτικὲς διώξεις (κατὰ Ἀναξαγόρα, Πρωταγόρα, Σωκράτη, Ἀριστοτέλη, Θεόφραστου, Στίλπωνα, Θεόδωρου Ἀθέου κ.ἄ.)
Α. «Ἀδικεῖ ... οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων»
• Φυσικοὶ φιλόσοφοι - οἱ θεωρίες τους.
• Σοφιστές - ἡ διδασκαλία τους.
• Ἡ ἀντίδραση τῆς κοινωνίας. Ἐκφραστής της: ὁ Ἀριστοφάνης.
• Τὸ ὑπόβαθρο τῆς συκοφαντίας κ’ οἱ ἀληθινὲς θέσεις τοῦ Σωκράτη στὰ θέματα Ἠθικῆς (σὲ συνάρτηση μὲ τὴ Γνώση), Μεταφυσικῆς καὶ Μεθοδολογίας τῆς Φιλοσοφίας: Ἡ χρήση τοῦ διαλόγου καὶ ἡ συν-ζήτηση τῆς Ἀληθείας· ἡ ἐπαγωγικὴ μέθοδος ἔρευνας· ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἐγκυρότερου ὁρισμοῦ.
• Οἱ νύξεις τοῦ κατηγορητηρίου.
• Σωκρατικὴ ἀνάταξη τῆς κατηγορίας.
Β. «Ἀδικεῖ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων»
1. Εἰσαγωγὴ καινῶν δαιμονίων. Ἀπαγορευόταν;
2. Σωκρατικὸ Δαιμόνιον σημεῖον
Γ. «Ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων»
(Ἕνας αἰσχρὸς ὑπαινιγμὸς πίσω ἀπ’ τό «διαφθείρειν»)
• Παιδεραστία - ὁμοφυλοφιλία. Κοινωνικὴ διασπορά, ἡλικιακὸς περιορισμός, ἀποδοχή.
• Τὰ ὅρια τῶν σωματικῶν ἐπαφῶν.
• Παιδεραστία στὴν ἀρχαία Γραμματεία: ἐπαινετὴ ἤ κατακριτέα;
• Σωκράτης καὶ ἐγκράτεια.
• Σωκρατικὴ ἀντίληψη γιὰ τὰ ὅρια καὶ τὴν πνευματικὴ ὑφὴ τῆς σχέσης μὲ τοὺς νέους.
• Συμβολὴ τοῦ Ἀριστοφάνη στὴν κατασυκοφάντηση τοῦ Σωκράτη. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Σωκράτη στὴν ὕστερη Ἀρχαιότητα.
(Ὁ καθαρὸς πολιτικὸς ὑπαινιγμὸς πίσω ἀπ’ τὸ διαφθείρειν)
7. Χειραγωγὸς τῶν καταστροφέων τῆς πόλης ὁ Σωκράτης.
ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
• Παιδεία καὶ κοινωνικὴ θέση τοῦ Σωκράτη.
• Πολιτικὴ συγκρότηση καὶ ἰδεολογία τοῦ Σωκράτη.
• Ἡ Πολιτικὴ εἶναι Τέχνη - Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου: συνέλευση ἀδαῶν!
• Κατὰ τῆς κλήρωσης ἀρχόντων.
• Ἄνυτος, Μέλητος, Λύκων: προσωπογραφία. Ἡ πολιτικὴ κατάσταση καὶ τὰ κίνητρα τῆς δολοπλοκίας κατὰ τοῦ Σωκράτη.
• Τὸ χρονικὸ ἑνὸς προαναγγελθέντος θανάτου...
ΙV. AΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ
• Ἀπολογία καὶ φιλολογικὴ κριτική: τὰ βασικὰ ζητήματα.
• Πλατωνικὸ δημιούργημα - ὄχι μεταφορὰ τοῦ πραγματικοῦ λόγου.
• Τὰ γνήσια στοιχεῖα καὶ τὰ πεποιημένα.
• Ὁ Μῦθος δίνει τὴν Ἀλήθεια!
• Μανιφέστο ἀτομικῆς Ἠθικῆς. Ἀντιζύγισμα τοῦ περικλεϊκοῦ Ἐπιτάφιου.
• Ὁ Κατηγορητήριος τοῦ Πολυκράτη κ’ οἱ ἄλλες «Ἀπολογίες».
• Ξενοφῶντος Ἀπολογία - Ἀποτίμηση καὶ συνάρτησή της μὲ τὴν πλατωνική.
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟΔΟΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Νοηματική-ὑφολογικὴ σύγκριση Παλαμήδους καὶ Σωκράτους Ἀπολογίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Δύο κείμενα τοῦ Ῥένου γιὰ τὸ Σωκράτη.
Ι. Ἡ αὐτοκτονία τοῦ Σωκράτη.
ΙΙ. Οἱ μεγάλοι αὐτοκτόνοι.
ΧΑΡΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Eἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, ἀπόδοση καὶ σχόλια:
Στάντης Ῥ. Ἀποστολίδης.
24x17cm. Σελ.288
Gutenberg.

Τιμή (χαρτόδετο): €17 / 15

Τελευταῖες ἐκδόσεις

Ἐκδόσεις "ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση:

Φειδίου 19, Χολαργός,
155 62.

Τηλ: +30 210 6515454,
+30 210 6547051, +30 210 6543465


Κινητά: 6945 431104, 6970 490377

renos_monogramma